طرز تفکر

مصاحبه با ست گودین (درس گرفتن از شکست ها)

مصاحبه با ست گودین (درس گرفتن از شکست ها)

گاهی نبود هیچ طرحی بر جلد کتابی می‌تواند راهی برای برانگیختن افراد شود. روشی که از طریق آن ست گودین مخاطبان زیادی را جذب نمود.

مشاهده مطلب