تقویت تفکر خلاق در کودک

پرورش تفکر خلاق در کودکان

پرورش تفکر خلاق در کودکان

یکی از چالش‌های پیش روی والدین و نظام آموزشی امروزی ، چگونگی رشد تفکر خلاق و نوآورانه در کودکان است. امروزه،  استفاده از روش‌های سنتی آموزش باید دیگرکنار گذاشته شود.

مشاهده مطلب